Bonificacions ACA Web General

Ayudas y bonificaciones en el canon del agua

Bonificacions cànon de l'aigua

 

 • Ampliació de trams segons nombre de persones empadronades

  En què consisteix?

  El cànon d’aigua té preus creixents segons el consum. Els consums més baixos tenen preus més baixos i a mesura que el consum passa a un tram superior, el preu és més alt. En total hi ha 4 trams de consum.

  Si sou més de 3 persones empadronades, podeu sol·licitar una ampliació dels trams i així per cada persona empadronada superior a 3, el trams de consum augmenten. En conseqüència, l’import total a pagar baixa.

  Exemples de trams de consum mensuals (cal adaptar a facturació bimestral o trimestral segons el cas de cada municipi):

    3 persones 4 persones 5 persones
  Bloc 1 Fins a 9 m3 Fins a 12 m3 Fins a 15 m3
  Bloc 2 De 9 a 15 m3 De 12 a 20 m3 De 15 a 25 m3
  Bloc 3 De 15 a 18 m3 De 20 a 24 m3 De 25 a 30 m3
  Bloc 4 Més de 18 m3 Més de 24 m3 Més de 30 m3

  Les llars amb persones amb grau de disminució o amb un nivell de dependència, tenen dret a una bonificació addicional. Cada persona amb un grau de disminució superior al 75% o amb un nivell III de dependència reconegut per resolució de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials computa com a dues persones a efectes de considerar l'ampliació de trams.

  Qui hi té dret?

  Si sou  4 o més persones empadronades al domicili habitual

  Si l’habitatge disposa de comptador i aquest va a nom d’una de les persones empadronades

  Com es tramita?

  Per internet:

  • Omplir el formulari adjunti remetre’l a l’empresa subministradora d’aigua a través de l’apartat “contacta’ns”.
  • A la pàgina web de l’ACA, omplir el formulari en línia que trobareu si cerqueu “Ampliació de trams cànon aigua unitats de convivència”

  Presencialment:

  • A l’oficina de la seva empresa subministradora d’aigua
  • A les oficines de l’Agència catalana de l’aigua que pot consultar a ala web de l’ACA.

   

 • Tarifa social

  En què consisteix?

  El cànon d’aigua té preus creixents segons el consum. Els consums més baixos tenen preus més baixos i a mesura que el consum passa a un tram superior, el preu és més alt. En total hi ha 4 trams de consum.

  La tarifa social del cànon de l’aigua estableix:

  1er tram

  0 €/m3

  2n tram 50% sobre el preu habitual
  3r tram

  preu habitual

  4rt tram

  preu habitual

  Qui hi té dret?

  Les persones físiques titulars d’un contracte domèstic de subministrament d’aigua a l’habitatge on estan empadronats que compleixin alguna de les següents condicions:

  • Tots els membres de la unitat familiar es troben en situació d'atur.
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI per jubilació o viduïtat.
  • Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
  • Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i invalidesa. Destinataris dels fons de la prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania.
  • Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades situacions de necessitats bàsiques (Llei 13/2006, de 27 de juliol).
  • Perceptors del fons del règim Fons d’Assistència Social (FAS).
  • Perceptors de fons procedents de la Llei General de la Discapacitat (LGD, Real Decreto Legislativo 1/2013).

  I també quan disposin d’un informe de vulnerabilitat o risc d’exclusió residencial:

  • Les persones i unitats familiars que acreditin que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica, d'acord amb el que estableix la normativa vigent, o a les quals hagi estat reconeguda, per mitjà d'un informe dels serveis socials de l'Administració local competent, la situació de risc d'exclusió residencial o qualsevol altra que requereixi especial protecció, amb la vigència que aquests serveis determinin.

  Com es tramita?

  Per internet:

  • A la pàgina web de l’ACA, omplir el formulari en línia que trobareu si cerqueu “tarifa social del cànon de l’aigua”
  • En cas que disposi informe de vulnerabilitat, aportant-lo a l’empresa subministradora, directament o a través de serveis socials.

  Presencialment:

  • A l’oficina de la seva empresa subministradora d’aigua aportant informe de vulnerabilitat.
  • A les oficines de l’Agència catalana de l’aigua que pot consultar a ala web de l’ACA.
 • Mesures especials durant la crisi del COVID19

  Els consums corresponents als mesos d’abril i maig de 2020, les tarifes de cànon es veuran modificades d’acord al següent:

  Cànon social Tot el consum a 0 €/m3
  Cànon ús domèstic Coeficient reductor de 0,5
  Cànon ús industrial                 Coeficient reductor de 0,5
  Cànon ús ramader Coeficient reductor de 0,5