Al costat de les persones

Introducció - Al costat de les persones

A AGBAR som sensibles a les dificultats que tenen algunes persones per fer front a les despeses bàsiques de la llar. Per això ja fa anys que vam crear instruments de suport per a aquelles persones en situació de vulnerabilitat: els fons socials o fons de solidaritat, les tarifes socials i els compromisos de pagament sense interessos.

Fons de Solidaritat - Al costat de les persones

groupid: 29931419, currentGroupId: 29931419

Fons de Solidaritat

Què és?
El Fons de Solidaritat és un ajut que aporta AGBAR per cobrir les factures d'aigua impagades de persones vulnerables, amb l'objectiu de contribuir a superar la situació de risc en la que es troben.
S'aplica sobre la totalitat o una part de la factura de l'aigua i és compatible amb altres bonificacions.
L'aplicació del Fons queda supeditada a la vigència d'un conveni establert entre l'ajuntament (o Consell Comarcal, en funció del municipi) i AGBAR.

Qui en pot gaudir?
Podrà beneficiar-se del Fons de Solidaritat el col·lectiu de persones que es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d'exclusió, a valorar per part dels Serveis Socials assignats a cada municipi.

Com es sol·licita?
Per sol·licitar l'ajut, cal adreçar-se als Serveis Socials assignats de cada municipi. Un cop avaluat cada cas, els mateixos Serveis Socials tramiten l'ajut amb AGBAR.

Protecció per a col·lectius vulnerables (dades 2018) - 1

Protecció per a col·lectius vulnerables (dades 2020)

Ajudes a famílies de més de 3 persones
79.291 llars

Convenis vigents de Fons de Solidaritat
126 convenis

Beneficiaris dels Fons de Solidaritat des del 2017
9.657 llars

Aportació total a través dels Fons de Solidaritat
2 milions d’€

Protección para colectivos vulnerables (datos 2018) - 2

Bonificació tarifa social aquest any
6.182 llars

Import bonificat aproximat per tarifa social aquest any
365.290€

Beneficiaris dels Fons de Solidaritat aquest any
2.169 llars

Flexibilitat en els pagaments i llars que han rebut ajornaments/fraccionaments en el pagament de la factura sense cap tipus de cost
6.177 llars

Tarifa social - Al costat de les persones

groupid: 29931419, currentGroupId: 29931419

Tarifa social

És una reducció de l'import de servei de l'aigua per a col·lectius vulnerables. La tarifa social l’aprova l’ajuntament i estableix les condicions per poder-s’hi acollir.

Compromisos de pagament sense interessos - Al costat de les persones

groupid: 29931419, currentGroupId: 29931419

Compromisos de pagament sense interessos

Es tracta d’acords de finançament negociat sense interessos del deute d’aquelles persones que tenen dificultats per pagar però que no tenen la consideració de vulnerables per part de Serveis Socials i volen fer front a les despeses de la llar.